၂၀၁၄ခုနှစ် ပဉ္စမအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင် “ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်”

၂၀၁၄ခုနှစ် ပဉ္စမအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင် “ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်”

2014

၂၀၁၄ခုနှစ် ပဉ္စမအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင် “ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်”