၂၀၁၃ခုနှစ် စတုတ္ထအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင် အထူးဆု

အထူးဆု (၁) ကိုရဲလွင် (၂) ကိုသန်းနိုင် (၃) ကိုနေမျိုးဇင်

2013

အထူးဆု

(၁) ကိုရဲလွင်

(၂) ကိုသန်းနိုင်

(၃) ကိုနေမျိုးဇင်

 

၂၀၁၃ခုနှစ် စတုတ္ထအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု အထူးဆုရှင် ကိုရဲလွင်
၂၀၁၃ခုနှစ် စတုတ္ထအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု အထူးဆုရှင် ကိုသန်းနိုင်
၂၀၁၃ခုနှစ် စတုတ္ထအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု အထူးဆုရှင်ကိုနေမျိုးဇင်