၂၀၁၈ခုနှစ် နဝမအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင် – “မွတ်စ်ဆလင် ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံ(ဘားလမ်း)”

၂၀၁၈ခုနှစ် နဝမအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင် – “မွတ်စ်ဆလင် ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံ(ဘားလမ်း)”