၂၀၁၈ခုနှစ် နဝမအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု

(၁) နွမ်းပါးပညာရေး အလှူအဖွဲ့ CTPE (၂) ဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာသန့် (၃) ယုံကြည်ရာ

၂၀၁၈ခုနှစ် နဝမအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု အထူးဆု

(၁) နွမ်းပါးပညာရေး အလှူအဖွဲ့ CTPE

(၂) ဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာသန့်

(၃) ယုံကြည်ရာ