“ဗိုလ်ချုပ် နှစ် ၁ဝဝ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ပြည်ပမှ စာစုများ” စာအုပ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် အသင်းကဖြန့်ချိလျက်ရှိ

“ဗိုလ်ချုပ် နှစ် ၁၀၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ပြည်ပမှ စာစုများ” စာအုပ် ကို
ဒီဇိုင်းမောင်မောင်အောင် – စာအုပ် မျက်နှာဖုံး ဖြင့်
၂၀၁၅ ခု အောက်တိုဘာလ တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပုံနှိပ်ပြီး
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း က တာဝန်ယူ
ဖြန့်ချိလျက်ရှိသည်။