၂၀၁၅ ခုနှစ် ဆဌမအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင် “မဖြိုးဖြိုးအောင်”

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဆဌမအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင်  “မဖြိုးဖြိုးအောင်”