+ ညောင်တုန်းမြို့နယ်ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း ‘ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း + မြန်မာရွေ့လျားပညာရေးစီမံကိန်း’ ရေဘေးကူညီရေးအဖွဲ့ ( သြဂုတ်လ ၉ ရက် )

+ ညောင်တုန်းမြို့နယ်ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း ‘ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း + မြန်မာရွေ့လျားပညာရေးစီမံကိန်း’ ရေဘေးကူညီရေးအဖွဲ့ ( သြဂုတ်လ ၉ ရက် )