၂၀၁၉ခုနှစ် ဆယ်ကြိမ်မြောက် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် အထူးဆု

(၁) ဆရာမ ဒေါ်အိအိညိမ်း (၂) ဦးမိုးရန်နိုင် (၃) မဆွတ်ဆိုင်းထွယ် (၄) Clean Yangon Campaign

အထူးဆု

(၁) ဆရာမ ဒေါ်အိအိညိမ်း

(၂) ဦးမိုးရန်နိုင်

(၃) မဆွတ်ဆိုင်းထွယ်

(၄) Clean Yangon Campaign