၂၀၁၆ခုနှစ် သတ္တမအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင် – “ဒေါက်တာ သန်းမင်းထွတ်”

ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင်
၂၀၁၆ခုနှစ် သတ္တမအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင် – “ဒေါက်တာ သန်းမင်းထွတ်”

2016

၂၀၁၆ခုနှစ် သတ္တမအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင် – “ဒေါက်တာ သန်းမင်းထွတ်”